Παραγγείλετε περιεχόμενο

Κανονισμός ιστότοπου Content Writer

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους χρήσης του ιστότοπου contentwriter.gr, καλούμενου εφεξής «Πύλη».

§ 1 Για εμάς

 1. Ιδιοκτήτης της Πύλης είναι η επιχείρηση Content Writer LLC με την έδρα της στην Πολωνία στο al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, καταχωρισμένο με αριθμό KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, καλούμενος στη συνέχεια του Κανονισμού «Content Writer».

§2 Oρισμοί

 1. Έργα – υπηρεσίες συγγραφής που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικής οδού από το Content Writer.
 2. Παραγγελία – εντολή εκτέλεσης Υπηρεσίας.
 3. Προσφορά – συλλογή Υπηρεσιών που προσφέρονται από το Content Writer.
 4. Πελάτης– χρήστης Πύλης, ο οποίος υπέβαλλε Παραγγελία.
 5. Σύμβαση – αμοιβαία υποχρέωση που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Content Writer, η οποία συνίσταται στην εκτέλεση Παραγγελιών από το Content Writer έναντι αμοιβής που καταβάλλεται από τον Πελάτη στο Content Writer.
 6. Μέρη – οντότητες που συμμετέχουν στη Σύμβαση, δηλ. ο Πελάτης και το Content Writer.

§ 3 Όροι παροχής υπηρεσιών

§ 3.1 Σύναψη σύμβασης

 1. Οι συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία.
 2. Ο Χρήστης της Πύλης υποβάλλει παραγγελία μέσω της πλατφόρμας Content Marketing +.
 3. Η Πλατφόρμα καθορίζει την τιμή και το χρόνο εκτέλεσης της Παραγγελίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Content Writer υποβάλλει πρόταση σύναψης Σύμβασης.
 4. Η Σύμβαση συνάπτεται ως αποτέλεσμα δημιουργίας της Παραγγελίας με τη χρήση του κουμπιού «Παραγγελία και πληρωμή».
 5. Ο Πελάτης δεσμεύεται να καταβάλει την πληρωμή μετά τη σύναψη της Σύμβασης, χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής: [1] κάρτα πληρωμής Visa/MasterCard, [2] ηλεκτρονικά πορτοφόλια: Google Pay & Apple Pay, [3] ιστότοπος PayPal.
 6. Μετά τη λήψη της πληρωμής, το Content Writer δεσμεύεται να εκτελέσει τα Έργα σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας.

§ 3.2 Yπαναχώρηση από τη σύμβαση και καταγγελία σύμβασης

 1. Η συμφωνία λήγει με την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων μεταξύ των Μερών.
 2. Λόγω του ατομικού χαρακτήρα των Έργων, ο Πελάτης δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση.
 3. Το Content Writer μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή, εάν οι εξωτερικές περιστάσεις που προκύπτουν από τη φύση της παροχής των Υπηρεσιών καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της Παραγγελίας. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν δημιουργεί πρόσθετες αξιώσεις εκ μέρους του Πελάτη έναντι του Content Writer.
 4. Το Content Writer διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά πάντα χρόνο, εάν ο Πελάτης έχει παραβιάσει σημαντικά τους όρους της Σύμβασης ή δεν συνεργαστεί με το Content Writer, εμποδίζοντας την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της.

§ 4 Καταγγελίες

 1. Εντός 3 ημερών από την ολοκλήρωση των Εργασιών, ο Πελάτης έχει το εφάπαξ δικαίωμα να καθορίσει το εύρος των τροποποιήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης γλωσσικών και ουσιαστικών σφαλμάτων.
 2. Η καταγγελία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].
 3. Μετά τη λήψη της καταγγελίας, το Content Writer θα ορίσει την προθεσμία πριν από την εκπνοή της οποίας θα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις στα Έργα.
 4. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις των Εργασιών γίνονται έναντι αμοιβής.

§ 5 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) της 27ης Απριλίου 2016, οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Content Writer περιγράφονται αναλυτικά στην πολιτική απορρήτου.

§ 6 Πνευματικά δικαιώματα

 1. Το Content Writer πιστοποιεί ότι κατέχει τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα Έργα.
 2. Κατά τη στιγμή της διάθεσης των Έργων, το Content Writer μεταβιβάζει στον Πελάτη τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τα συγγενικά δικαιώματα των Έργων.
 3. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Πύλης ανήκουν στο Content Writer και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις της γενικής ισχύουσας νομοθεσίας.
 4. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί το Content Writer να χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα του Πελάτη και να τα τοποθετεί στον ιστότοπο του Content Writer. Σχετικά με τα ανωτέρω, ο Πελάτης παραχωρεί στο Content Writer δωρεάν, μη αποκλειστική και διαρκή άδεια χρήσης εμπορικού σήματος, στο πλαίσιο ως άνω.

§ 7 Ευθύνη

 1. Το Content Writer δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για ζημιές τις οποίες δεν δύναται να ελέγξει το Content Writer.
 2. Το Content Writer δεν ευθύνεται νομικά έναντι του Πελάτη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση, την ακατάλληλη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Πύλης, ανεξάρτητα από το πώς προέκυψαν οι ζημιές και τι αφορούν.
 3. To Content Writer ευθύνεται έναντι του Πελάτη αποκλειστικά έως το ποσό της χρηματικής αξίας της Σύμβασης.
 4. Το Content Writer ευθύνεται έναντι του Πελάτη αποκλειστικά για τυπικές και πράγματι προκληθείσες ζημιές, προβλέψιμες κατά τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης, που προέκυψαν από εσκεμμένη ενέργεια του Content Writer, εξαιρουμένων των διαφυγόντων κερδών.
 5. Η μη χρήση των Έργων δεν παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα της επιστροφής χρημάτων που κατέβαλλε για την πληρωμή ή οιωνδήποτε άλλων αξιώσεων.
 6. Το Content Writer δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για ζημιές που προκύπτουν από τυχόν σφάλματα και τεχνικές βλάβες της Πύλης.
 7. Το Content Writer δεν επαληθεύει την ορθότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγει ο Πελάτης, καθώς και τον τρόπο χρήσης του περιεχομένου από τον Πελάτη. Ο Πελάτης δημοσιεύει και τροποποιεί τα Έργα με δική του ευθύνη.

§ 8 Τελικές διατάξεις

 1. Όσον αφορά τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται άλλες σχετικές διατάξεις της γενικής ισχύουσας πολωνικής νομοθεσίας.
 2. Οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του Content Writer.

Aναπτύξτε περιεχόμενο πιο γρήγορα από τον ανταγωνισμό.